Testler

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

SCL90 R

SCL 90 R danışanların ilk psikolojik değerlendirilme aşamasında, psikopatalojinin belirlenmesinde kullanıldığı gibi sağlıklı bireylerde genel tarama amaçlı da kullanılır ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlar.

Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği​

Kişinin depresyon, stress ve anksiyete ( kaygı ) düzeylerini ayrı ayrı 5 derecede ölçer.​

Anne Baba Tutum Ölçeği

Bu ölçek öğrencilerin anne ve babalarının, onlara karşı tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır

Burdon Dikkat Testi

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu düşünülen kişilerde yada sağlıklı kişilerde dikkat düzeyini ve aşamalarını ölçme amacıyla kullanılır. Tedavi sırasında, dikkat eksikliğine yönelik ilaç kullanan bireylerde ilacın etkinliğini değerlendirmek amacı ile kullanılabilinir.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Hacettepe kişilik envanteri bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.

Beck Anksiyete Ölçeği

Beck anksiyete ölçeği hem sağlıklı bireylere tarama amaçlı, hem de hasta bireylere anksiyetenin düzeyini ve tedavi sürecinin etkilerini değerlendirmek amacı ile uygulanabilen bir testtir.

Beş Faktör Testi

5 faktör kişilik envanteri kişilik özelliklerinizin değerlendirilmesini sağlayan bir kişilik testidir. Bireylerin iş odaklı kişilik faktörlerini, kişisel niteliklerini/yetkinliklerini, 5 Faktör Kişilik Modeli’ne göre değerlendirmektedir.

Sosyal Kaygı Ölçeği

Sosyal etkileşim veya performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek için hazırlanmıştır.

Boratav Depresyon Testi

Boratav Depresyon Testi, bir tarama testidir. Depresyona meyilli olan kişileri veya depresyon hastalığı olan kişileri belirlemek için kullanılır.

ASRS - Yetişkin Dikkat Eksikliği Ölçeği

Bireylerin kendinde bulunan veya bulunması muhtemel olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu ölçmek için kullanılır.

Offer Benlik İmgesi Envanteri

Ergenlerin farklı alanlardaki uyumunu ölçmek amacıyla uygulanan, kendini değerlendirme ölçeğidir. 13-19 yaş arası bireylere uygulanabilen bu test aile ilişkileri, dürtü kontrolü, cinsel tutumlar, bireysel değerler, baş etme gücü, beden imgesi, duygusal düzey, çevre uyumu, meslek ve eğitim hedefleri, sosyal ilişkiler, genel ruh sağlığı gibi alanların değerlendirilmesini sağlar.

TAO - Toronto Aleksitimi Ölçeği

Toronto aleksitimi ölçeği, bireylerde alaksitimi varlığı ve düzeyini ölçmek amacı ile uygulanmaktadır.

MMPI - Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Klinik olarak Kişilik özelliklerinizi ve ruhsal durumunuzu değerlendirmenin en kapsamlı yolllarından biri MMPI kişilik testidir ve sistemimizde yapay zeka analizi ile raporlanmaktadır. MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Kişilerin öğrenim yaşamları ve meslek seçimlerinde daha doğru kararlar almalarına yardımcı olmaları amacı ile geliştirilmiş bir testtir. Meslek tercihleri yanında kişilerin hangi ilgi alanlarına sahip olduklarını ve hangi alanlardaki uğraşlar ile ilgilenecekleri konusunda fikir sahibi olmalarına olanak verir.Uzmanınızın size bu testi uygulamasının sebebi mesleki yönelimlerinizi daha objektif bir şekilde değerlendirmektir. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve onbir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir.

İnternet Bağımlılığı Ölçeği

İnternet bağımlılığı, internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlığın oluşması olarak tanımlanabilir.Bu ölçek internet bağımlılığının belirlenip altta yatan nedenlere yönelik müdahalelerin planlanmasına katkı sağlar.

Algılanan Aile Desteği Ölçeği

Algılanan aile desteği ölçeği kişileri ailelerinden aldıkları desteği nasıl algıladıklarını ölçmek amacıyla kullanılır. Kısacası insanların aileleri ile ilişkileri sırasında yaşadıkları ve hissettikleri duygulara ilişkin bilgi verir. Test sonucunda önemli olan nokta, aile desteğinin ne kadar olduğu değil, kişinin aile desteğini nasıl algıladığıdır.

Benlik Tasarımı Envanteri

Olumlu benlik tasarımı bireyin psikolojik sağlığı için önemli bir durumdur. Benlik ile ilgili duygu ve düşüncelerin değerlendirilmesi için bu ölçekten faydalanabilirsiniz.

Çoklu Zeka Testi

Eğitime ve zeka kavramına yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı ile geliştirilmiş Çoklu Zeka Testi, bireylerin sahip oldukları farklı zeka türlerini ve bileşenlerinin farkına vararak,gerek mesleki gerek kişisel yaşamı şekillendirmek adına başvurabilecekleri bir testtir.

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir. İlkokul 4. sınıf, ortaokul 5-6-7-8. sınıflardaki ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Ölçek raporu ve ayrıntılı analizi, test bitiminde anında görüntülenebilmektedir.

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

Meslek seçimi, insanın hayatında vereceği en önemli kararlardan biridir. Kişilik özelikleri ve kişisel ilgi alanlarından mesleki eğilimleri belirleyen bu test, meslek seçimine ve ilgi alanlarına yönelik rehberlik olanağı sağlar. Yapılan araştırmalara göre kişiliklerine uygun olan meslekleri seçen kişiler daha mutlu ve başarılı olabilir. Meslek seçimi birçok öğrencinin karar vermekte zorlandığı bir alandır.

Holland Meslek Tercih Envanteri​

Holland Meslek Tercih Envanteri’nde, insanların, kişilik özellikleri ve ilgi alanları altı grupta toplanmıştır. Yapılan araştırmalara göre kişiliklerine uygun olarak meslekler seçen kişiler daha mutlu ve başarılı olabilir. Holland Mesleki Tercih Envanteri’ni uygulayıp, kendinizi değerlendirebilir ve kişilik tipinize uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Danışanlarınızın yada öğrencilerinizin meslek seçimlerinde rehberlik sağlayabilirsiniz.

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki olgunluk ölçeğinin amacı öğrencilerin meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları belirleyerek, onlara yardımcı olmaktır. Meslek seçimi insanın hayatında vereceği en önemli kararlardan biridir. Kişilik özelikleri ve kişisel ilgi alanlarına göre mesleki eğilimleri belirleyen bu test, meslek seçimine rehberlik sağlar. Yapılan araştırmalara göre kişiliklerine uygun olan meslekleri seçen kişiler daha mutlu ve başarılı olabilmektedir.

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav kaygısı ölçeği, öğrencinin yaşamış olduğu kaygı düzeyinin başarıyı etkileyecek boyutta olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan bir ölçektir. Test sonuçlarında kişinin kaygıyı ne düzeyde yaşadığı ve davranış, fiziksel sağlık ve düşüncelerinin ne yönde etkilendiği konusunda bilgi sahibi olunmasına olanak sağlar.

Beck Depresyon Ölçeği

Beck depresyon ölçeği kendi kendini değerlendirme yöntemi ile uygulanan bir ölçektir. Sağlıklı kişilerde tarama amaçlı kullanılırken, depresyon veya diğer psikiyatrik hastalıkların varlığında depresyon belirtilerinin ve depresyon düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.

Sürekli Dikkat Testi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “Online ve Animasyonlu” dikkat ölçme testidir. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendirir.

Öğrenme Stilleri Envanteri​

Bireyin hangi öğrenme biçimine yatkın olduğunu ve hangi yolla daha kolay öğrenebileceğini bu ölçek ile değerlendirebilirsiniz.

Rathus Atılganlık Envanteri

Bireyin atılganlık düzeyi ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini belirlemek amacı ile bu envanterden faydalanabilirsiniz.